Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

magia
7804 e9d0 500
magia
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viafotofob fotofob
magia
magia
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viafotofob fotofob
magia
2976 b4dd 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viafotofob fotofob
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafotofob fotofob

July 03 2015

magia
0578 e452 500

"Sprzedaż Amorków" Christian Gottfried Jüchtzer 
Muzem Porcelany w Wałbrzychu
Fot. IS.
Reposted byfotofobjjmIhezal

May 30 2015

magia
magia
magia
5356 cc14
Reposted fromproof proof viausmiechprosze usmiechprosze
magia
8410 146f
magia
magia
3752 120d
Reposted fromruuude ruuude viausmiechprosze usmiechprosze
magia
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viausmiechprosze usmiechprosze
magia
3470 126e 500
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viausmiechprosze usmiechprosze
magia
Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans.
— z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna
magia
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Pozwól mi siać tam gdzie nienawiść - miłość, gdzie krzywda - przebaczenie, gdzie zwątpienie - wiarę, gdzie rozpacz - nadzieję, gdzie mrok - światło, gdzie smutek - radość.
Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał, nie tyle szukał zrozumienia,  co rozumiał, nie tyle był kochany,  co kochał.   Albowiem dając - otrzymujemy, przebaczając - zyskujemy przebaczenie, umierając - rodzimy się do życia wiecznego.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna
magia
Switzerland by Ben Roberts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl